ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
1. Συλλέκτες
2. Εξαεριστικό
3. Θερμόμετρο *
4. Ρυθμιστική βάνα
5. Δοχείο διαστολής
6. Βάνα αποκοπής
7. Βάνα εκκενώσεως

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
10. Βαλβίδα ασφαλείας
11. Βαλβίδα αντεπιστροφής
12. Κυκλοφορητής
13. Αισθητήριο συλλεκτών
14. Αισθητήριο εναλλάκτη συλλεκτών
15. Αισθητήριο εναλλακτη λέβητα

ΚΥΚΛΩΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
20. Βαλβίδα ασφαλείας
21. Δοχείο διαστολής
22. Νερό δικτύου
23. Ανακυκλοφορία
24. Κυκλοφορητής
25. Αισθητήριο ονακυκλοφορίας
26. Ζεστό νερό χρήσης
27. Ρυθμιστής πίεσης
28. Βαλβίδα αντεπιστροφής
29. Βαλβίδα αντεπιστροφής ανακυκλοφορίας

ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΕΒΗΤΑ
30. Κυκλοφορητής
31. Κυκλοφορητής εναλλάκτη λέβητα

* προαιρετικά για περισσότερες από μια συστοιχίες

Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης βρίσκονται σε ενσωματωμένη συσκευασία.
Όλα τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα για μείγμα νερού προπυλενογλυκόλης.